تعبیر خواب


خواب نگار

مرجع کامل تعبیر خواب

تمامی اطلاعات موجود بر اساس کتب و دائره المعارف های موجود در این خصوص تهیه شده و برگرفته از سخنان ابن سیرین ، حضرت یوسف ، آنلی بیتون ، لیلا برایت ، لوک اوینتهاو و منوچهر مطیعی تهرانی می باشد.

میتوانید از لیست زیر کلمات را بر اساس حروف الفبا بیابید

لیست الفبایی

الف   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   و   هـ   ی

آخرین موضوعات

حوض

محمد بن سيرين گويد: اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بيند خويشتن با آب حوض همي شست، دليل که توفيق يابد و ازگناه و عصيان باز ايستد. اگر ديد همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد،

بیشتر بخوانید...