تعبیر خواب


خواب نگار

مرجع کامل تعبیر خواب

تمامی اطلاعات موجود بر اساس کتب و دائره المعارف های موجود در این خصوص تهیه شده و برگرفته از سخنان ابن سیرین ، حضرت یوسف ، آنلی بیتون ، لیلا برایت ، لوک اوینتهاو و منوچهر مطیعی تهرانی می باشد.

میتوانید از لیست زیر کلمات را بر اساس حروف الفبا بیابید

لیست الفبایی

الف   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   و   هـ   ی

آخرین موضوعات

تهوع

آنلي بيتون ميگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد استفراغ مي کنيد ، نشانة آن است که به بيماري دچار خواهيد شد که احتمالاً شما را زمين گير مي کند . ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران استفراغ مي کنند ،

بیشتر بخوانید...